KPR INFO/GODA TIPS

Digitalt först! Kommunen prövar liksom flera andra kommuner att som pilotprojekt arbeta på att digitala tjänster när det är möjligt skall vara förstahandsval i offentliga sektorn. Innan biståndsbedömning beviljas skall ett digitalt paket erbjudas vilket kan öka möjlighet till självständighet. I nästa steg skall digitala insatser vara förstahandsval när insatser beviljas. Målet är att fler kan bo kvar hemma, skapa trygghet och oberoende, ge livskvalitet. 50 personer erbjuds ett pilotpaket med olika larmfunktioner, påminnelser, informationsöverföring. Paketet är kostnadsfritt året ut, installation och service ingår. Mer information lämnas av Therese Stjerna på äldreförvaltningen

Ett spännande projekt håller på att växa fram, kallat Expo 25. Målet är att visa Karlskrona som förebild för hållbara livsmiljöer, projektet skall pågå till 2025  då  Karlskrona under 3-4 veckor kommer att visas upp som modell för hållbar utveckling för alla, ett evenemang med nationella och internationella deltagare. 5 fokusområden har identifierats: Hållbarhet, Ny teknik, Stadsplanering, Livskvalitet, välfärd. Karlskronas styrka är bl.a  staden i havet, här finns Bth och marinteknik, vi har närhet till Europa, världsarvet och vår kulturhistoria. Inom  samma kommun samsas hav, jordbrukslandskap, skog. Långsiktigt önskar man uppnå mer hållbart samhälle, ökad byggnation av bostäder, befolkningstillväxt, stark näringsliv, ökade externa investeringar. Dessutom ekonomisk tillväxt, ökad digitalisering, ny forskning och utveckling, focus på innovationer, starkare platsvarumärke. Under åren 2022-2023 önskar man ansluta >20 externa utvecklingssatsningar till Expo Karlskrona.  Tänkbara utvecklingsprojekt är social hållbarhet,bygga trygga bostäder, kompetensförsörjning, IoT och det hållbara samhället, ekosystemtjänster, framtidens stadskärna: hur den blir hållbar och främjar tillväxt, hållbar byggnation på vatten kultur och  service på landsbygden mm. Ett flertal partners är intresserade, målet är att under 2023 driva 8 olika projekt för tillväxt och utveckling, till 2025 skall 50 olika partners vara anslutna. Hittills har 27 partners visat intresse. 

GODA RÅD.  


  • Som äldre behöver vi få i oss lite mer fett och protein än yngre. 
  • Tre huvudmål och två mellanmål om dagen håller blodsockret jämnt.
  • Det är bra att äta på kvällen men inte för mycket och helst inte senare 

än en timma innan vi lägger oss.

  • Nattfastan får inte bli längre än 11 timmar.
  • Grönsaker hjälper oss att hålla sjukdomar borta.

KPR Kommunala Pensionärsrådet

Dela den här sidan