Information från KPR

Information från KPR Under tiden 29/8 - 2/9 anordnas sommarkollo på Senorens Kustgård. Man kan delta dagtid eller övernatta. Olika aktiviteter anordnas och god mat med trevligt umgänge utlovas. Man kan anmäla sig till Yvonne Pettersson per tel 0455 305 297.

Digitalt först! Kommunen prövar liksom flera andra kommuner att som pilotprojekt arbeta på att digitala tjänster när det är möjligt skall vara förstahandsval i offentliga sektorn. Innan biståndsbedömning beviljas skall ett digitalt paket erbjudas vilket kan öka möjlighet till självständighet. I nästa steg skall digitala insatser vara förstahandsval när insatser beviljas. Målet är att fler kan bo kvar hemma, skapa trygghet och oberoende, ge livskvalitet. 50 personer erbjuds ett pilotpaket med olika larmfunktioner, påminnelser, informationsöverföring. Paketet är kostnadsfritt året ut, installation och service ingår. Mer information lämnas av Therese Stjerna på äldreförvaltningen

******* 

Äntligen har vi fått våra gröna kort som innebär att vi äldre får åka gratis på båt (till Hasslö och Sturkö), buss och tåg under lågtrafiktider inom Karlskrona kommun. Detta har blivit en succé. Från det infördes 24 februari fram till 8 april ha det genomförts 24 000 resor, vilket visar behovet att komma ut och bryta isolering! Tack Karlskrona!

Under tiden 29/8 - 2/9 anordnas sommarkollo på Senorens Kustgård. Man kan delta dagtid eller utnyttja övernattningsmöjligheterna. Olika aktiviteter anordnas och god mat med trevligt umgänge utlovas. Den som är intresserad kan anmäla sig till
Yvonne Pettersson per tel 0455  305297.

Omvårdnadsboendet Pantern som behöver ett stambyte håller på att utrymmas. Samtliga boende erbjuds plats på annat boende under ombyggnadsperioden. Totalt finns nu 63 lediga platser i kommunen.

Digitalt först!  Kommunen prövar liksom flera andra kommuner att som pilotprojekt arbeta på att digitala tjänster när det är möjligt skall vara förstahandsval i offentliga sektorn.  Innan biståndsbedömning beviljas skall ett digitalt paket erbjudas vilket kan öka  möjlighet till självständighet. I nästa steg skall digitala insatser vara förstahandsalternativ när insatser beviljas. Målet är att flera kan bo kvar hemma, skapa trygghet, självständighet och oberoende, ge livskvalitet, minska och fördröja behovet av insatser. 50 personer kommer att erbjudas ett pilotpaket med olika larmfunktioner som Gå ut larm,inbrottsvarning, nattligt ljus,temperaturvariationer, påminnelser, informationsöverföring via SMS eller push notis. Paketet är kostnadsfritt året ut,installation och service ingår. Mer information kan lämnas av Therese Stjerna  på äldreförvaltningen

Ett spännande projett håller på att växa fram, kallat Expo 25. Målet är att visa Karlskrona som förebild för hållbara livsmiljöer, projektet skall pågå till 2025  då  Karlskrona under 3-4 veckor kommer att visas upp som modell för hållbar utveckling för alla, ett evenemang med nationella och internationella deltagare. 5 fokusområden har identifierats: Hållbarhet, Ny teknik, Stadsplanering, Livskvalitet, välfärd. Karlskronas styrka är bl.a  staden i havet, här finns Bth och marinteknik, vi har närhet till Europa, världsarvet och vår kulturhistoria. Inom  samma kommun samsas hav, jordbrukslandskap, skog. Långsiktigt önskar man uppnå mer hållbart samhälle, ökad byggnation av bostäder, befolkningstillväxt, stark näringsliv, ökade externa investeringar. Dessutom ekonomisk tillväxt, ökad digitalisering, ny forskning och utveckling, focus på innovationer, starkare platsvarumärke. Under åren 2022-2023 önskar man ansluta >20 externa utvecklingssatsningar till Expo Karlskrona.  Tänkbara utvecklingsprojekt är social hållbarhet,bygga trygga bostäder, kompetensförsörjning, IoT och det hållbara samhället, ekosystemtjänster, framtidens stadskärna: hur den blir hållbar och främjar tillväxt, hållbar byggnation på vatten kultur och  service på landsbygden mm. Ett flertal partners är intresserade, målet är att under 2023 driva 8 olika projekt för tillväxt och utveckling, till 2025 skall 50 olika partners vara anslutna. Hittills har 27 partners visat intresse. 

 

 

 

  • Vänner i RPG Skickar med ett meddelande från oss i KPR. Vi vill betona betydelsen av att hålla sig borta från folksamlingar och undvika att gå i affärer och på apotek. Behöver ni hjälp så anlita gärna den verksamhet som kommunen tillsammans med Röda korset arrangerat. Tel nummer finner ni i bilagan,

Det har blivit en annorlunda vår och många av oss saknar gemenskapen i RPG. Känns så tomt att inte träffa vänner och dela livet, men vi hoppas att det snart går över. Vi hoppas i alla fall på att vi kan träffas på sommarcafé i Mariedalskyrkans trädgård med början 30 juni. Gå gärna in på RPGs hemsida som uppdateras föredömligt av Sören.

Vi gick en långvandring i måndags från Lyckeby runt Gullberna Park och njöt av vitsipporna och de nyutslagna bokarna. Vi var 9 st och gick med betryggande avstånd från varandra och satt vid fikat på behörigt avstånd från varandra. 

Vi hoppas och ber att höstprogrammet kan genomföras, men vi väntar några veckor med att sända ut det tills vi ser prognoserna för Blekinges del.

Jag hoppas att ni alla mår bra. Hör gärna av er per mail eller telefon om behöver ni hjälp - var inte rädda för kontakt! Vi kan då förmedla hjälp även om vi själva i ledningen också tillhör riskgruppen som skall hålla sig hemma!

Varma hälsningar Asta

KPR Kommunala Pensionärsrådet

KPR Vi deltar i Kommunala Pensionärsrådet och får information från kommunen vad gäller frågor som gäller äldre och vi kan framföra synpunkter från våra medlemsorganisationer. Från kommunen har presenterats en långtidsplan vad gäller bostadsförsörjningen fram till 2050, då man räknar med ett invånarantal på 100 000 för Karlskrona Kommun. I planerna ingår också beräkning av behov för omvårdnadsboende med hänsyn till den demografiska situationen. Befolkningen i ålder 80–90 år beräknas öka från dagens 3291 till 4724 år 2035, och i åldersklassen >90 år från dagens 714 till 1266. Beräknat tillskott till omsorgsboende utifrån demografin är 340 fler platser än i dag, parallellt med utökning av hemtjänst och fortsatt utveckling av Trygg hemgång. Flera nya omsorgsboenden är på planeringsstadiet och några är i startgroparna. Trygghetsboende är en ständigt återkommande punkt då det saknas i stor utsträckning i kommunen, i dagsläget endast 2 st med totalt 30 platser. OBS omfattas inte av biståndsbedömning, och varje bostadsbolag har sin kö till detta boende. En MAR (Medicinskt rehabiliterings Ansvarig) sjukgymnasttjänst har inrättats, är en länsövergripande resurs för bedömning av rehabiliteringsbehov Omvårdnadslyftet som medfört att man kunnat studera till undersköterska på 50% och arbeta inom omsorgen på 50 % har varit succé och medfört att många medarbetare med undersköterskekompetens har kunnat anställas efter utbildning. Åldern för att få gratis fixarservice har höjts till 68 år, gäller även IT fixarservice som ges från funktionsstödsförvaltningen. Beställs genom kommunens växel. Under våren har en fråga oroat oss alla: Coronaviruset. Detta har också behandlats inom äldreförvaltningen. Blekinge har ännu i skrivande stund nåtts av virusspridningen, men detta är en tidsfråga. Men pga. risk för smittspridning har alla planerade aktiviteter inom RPG tills vidare stoppats liksom sammanträden med kommunen. Vi hoppas att situationen förbättras snart så höstens program kan genomföras.

Asta Carlsson

RAPPORTER FRÅN KPR. KARLSKRONA PENSIONÄRS- RÅD


 Rapport från KPR (Kommunala Pensionärs Rådet

Är nuvarande bostad tillgänglig? Vid ett möte under våren talade Fredrik von Platen om seniorbostäder och hur man planera för kommande boenden. Viktigt är att i tid tänka igenom sin bostadssituation - innan något händer. Finns hiss som en rullstol kan rymmas i? Är det trappor i huset eller kan man komma in direkt från gata? Är bostaden handikappanpassad? Frågor som man kan ställa sig innan något händer! Bostadstillägg. Nybyggda bostäder är tyvärr dyra. Bostadsrätter är dyra i inköp och hyreskostnaderna i hyreshus har ökat dramatiskt. För dem som har låg pension finns möjlighet att få tillägget som en del av pensionen (inget bidrag). Har man låg pension dvs mindre än 11.000 kr efter skatt kan man få 3000 kr/mån. i tillägg, om mindre än 7000kr/mån efter skatt kan tillägget vara 5560kr/mån. Många går miste om detta. Man måste ansöka om det. Ta kontakt med Pensionsmyndigheten tex. 0771-776 776 eller sök på nätet www.pensionsmyndigheten.se och ta fram blanketten eller besök Pensionsmyndighetens servicekontor på St Möllebacksgränd för att få hjälp Krisberedskap. Vårt samhälle är oerhört sårbart då så mycket hänger på att vi har ett fungerande elsystem. För att förbereda oss att klara av ett stort elavbrott, störningar i vattentillförsel mm kommer vi den 19 sept. att ha en samling i Mariedalskyrkan kring detta ämne. Vi får då experthjälp att kunna planera och förbereda oss för att kunna klara av några dagars kris. Digitaliseringen fortsätter. För att hjälpa oss Seniorer finns nu IT caféer på 7 platser i Karlskrona Kommun på träffpunkterna Torhamn, Jämjö, Handelsträdgården Lyckeby, Sturkö, Kättilsmåla, Nävragöl. Där kan man få hjälp med att uträtta ärenden, hantera mobil och ipad m.m. Fixarservice hjälper för att förhindra fallolyckor med att byta glödlampor, hänga upp gardiner och dyl. Ring växeln Karlskrona Kommun. Fysisk träning ger ökad motståndskraft mot infektioner, påverkar minnet, minskar cancerrisk. Följ med på vandringar, ta promenader på egen hand eller tillsammans med goda vänner

Ser fram mot att möta Er alla under hösten 2019 Asta Carlsson


RAPPORT FRÅN KPR - KARLSKRONA PENSIONÄRS - RÅD. 

Alla som fyller 80 år erbjuds ett hembesök. Karlskrona Kommun har anställt en Äldreinformatör som ger service och råd till kommunens äldre invånare. Informatören Magnus Sandell kan nås när man har frågor som angår oss äldre på tel 0455 30 30 64. På Visbo –kommunens visningslägenhet - kan man ta del av den nya teknik som finns. Basala kurser i IT teknik finns, Man kan få hjälp med sina IT problem på vissa av kommunens äldreboende. IT fixarservice ger hjälp vad gäller IT teknik i hemmet, kontakt tas via kommunens växel. Det sjuder av liv i Karlskrona Kommun. Byggverksamheten går på högvarv. Nya flerbostadshus är på gång men allt tar tid. Aktuell fråga är Hur kan jag bo om 5-8 år? Kan jag bo kvar även om jag behöver rullstol? Bra att planera i tid innan man akut behöver byta bostad. På kommunens äldreboende pågår en stor omvälvning, Att bevara det friska, uppmuntra till aktivitet och utgå från den boendes egna önskemål har blivit en ledstjärna. Elineberg och Hammarbygården har gått före, övriga kommer efter. Fysisk aktivitet och bra kost ger bättre balans och bättre muskelkraft som resulterar i mindre fallolyckor som kan invalidisera. En promenad om dagen, att tänka på vad man äter och undviker att sitta stilla längre tider förebygger många krämpor. Det är aldrig för sent att börja! RPG erbjuder både långa eller korta stärkande promenader i vackra omgivningar och alla är välkomna att på detta sätt förbättra hälsan på äldre dar. På våra RPG träffar ges information om det som händer inom kommunen som berör oss.

Asta Carlsson.


RAPPORT  FRÅN  KPR (Kommunala PensionärsRådet. )

Sedan 2015 har Karlskrona Kommun erbjudit IT-fixarservice. Syftet med verksamheten var att motverka digitalt utanförskap bland kommun-innevånare 67 år och äldre. It fixarservicen har utförts av Funktionstöds-förvaltningen och tjänsten blev snabbt populär. Dock har antalet beställ-ningar minskat från initialt 319 under 2015 till i år 135 st (t o m 31/8). En av anledningarna bedöms bero på att väntetiden från beställning till utförande förlängts upp till 8 veckor. Väntetiden väntas dock blir kortare efter vidtagna åtgärder.

Som tidigare är servicen gratis för den som behöver hjälp. Beställning sker genom Kommunens kundtjänst.
I framtiden kommer ett digitalt planeringssystem att införas så att bestäl-laren redan vid första samtalet får besked om tidpunkt för hembesöket. Under valrörelsen gavs löften om reducerade avgifter för pensionärer på bussarna. KPR kommer att följa upp denna fråga och trycka på ytterligare.

Jag fick möjlighet att som KPR representant delta i Äldreomsorgsdagarna på Stockholmsmässan, Älvsjö 18-19 oktober. Ett stort utbud av föreläs-ningar erbjöds, i utställningshallen demonstrerades nyare hjälpmedel som kan ge en bättre livskvalitet. Många föreläsningar handlade om Demens och Lågaffektivt bemötande i demensvården, dvs vård utan tvång och begränsningar.

Ny nationell demenstrategi antogs 2018 av Socialstyrelsen som nu fått tilläggsuppdrag att bl.a. följa upp hur denna implementeras i kommunerna, hur personalkompetensen kan förbättras liksom anhörigstöd.

En intressant föreläsning handlade om att ”TRÄNA”. Föreläsaren kunde via omfattande vetenskapliga studier visa att fysisk aktivitet ökar välbe-finnandet, självkänslan, kondition, styrka, ledrörlighet, balans. Aktivitet medför mindre risk för demens, påverkar och ökar långtidsminnet, lokalsinnet och stämningsläge genom direkt påverkan på centrum i hjärnan. Träning ger även lägre cancerrisk genom att påverka immun-systemet, ger ökad livskvalitet, mindre trötthet och lägre risk för återfall. En viktig information var att det är aldrig försent att börja träna!

RPG erbjuder långa och korta stärkande promenader i vacker miljö.
Välkomna att delta!
  

Asta Carlsson.
Ordf. i RPG och en av RPG:s representanter i KPR. 


GODA TIPS: 

*  Som äldre behöver vi få i oss lite mer fett och protein än yngre. 

*  Tre huvudmål och två mellanmål om dagen håller blodsockret jämnt. 

*  Det är bra att äta på kvällen men inte för mycket och helst inte senare 

    än en timma innan vi lägger oss. 

*  Nattfastan får inte bli längre än 11 timmar.

*  Grönsaker hjälper oss att hålla sjukdomar borta.